klimolya: (шизофрения)
[personal profile] klimolya
Поки немає сил щось вигадувати про нову платформу, тому зроблю так. Те, що у блогосфері зветься lytdybr, буде тут українською.
Під цим тегом: "нотатки з фронтіру"
На Мрії ака Дрім - майже все у вільному доступі.
У ЖЖ буду ставити замок. [personal profile] shumbm правий, не можна поєднувати плакатний суспільний блог (це те, що в мене в твітері) із затишним, з пледиком та кавою. Виходить маячня та 10 вантажівок лівою стороною дороги.

Шановні жж-читачі! Хто бажає бути доданим до групи, велкам до коментів.
Коментувати можна будь-якою мовою, аби я її розуміла.
Записи за тегом будуть українською, тому пост не перекладаю, це для вас тест, чи потрібно воно вам.
Якось так.
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

klimolya: (Default)
klimolya

December 2015

S M T W T F S
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930 31  

banners
Непокой нолдор


Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 20th, 2017 09:06 am
Powered by Dreamwidth Studios